Vizyon-Misyon-Temel Değerler

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinin vizyon, misyon ve temel değerleri 21.04.2022 tarihinde Fakülte Toplantı Salonunda düzenlenen 2022/01 sayılı Fakülte Kurulunda oybirliği ile kabul edilerek güncellenmiştir.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNİN VİZYONU
- Üstün nitelikli öğretmenler yetiştirerek, genel eğitim ve özel öğretim alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne akademik katkıda bulunarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bir fakülte olmak.
- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak hem onların gelişmelerine katkıda bulunmak, hem de onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak.
- Lisansüstü eğitim ile alanında uzman elemanlar yetiştirmek.
- Yetişkinlerin eğitimi ile ilgili etkinlikleri desteklemek.
- Toplumda ve eğitim kurumlarında öğrenme ve öğretme düzeylerinin nitelik ve nicelik açısından yükseltilmesine katkıda bulunmak.
- Türkçenin gelişmesine, doğru ve güzel kullanılmasına özen göstermek.
- Eğitim kurumlarının ve toplumun spor, kültür ve sanat anlayışının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNİN MİSYONU
-Bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler yetiştirmek.
-Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları) kazanmış öğretmenler yetiştirmek.
-Genel eğitim ve özel öğretim alanlarında teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası yayın ortamlarında yayımlamak ve sonuçların toplum yararına kullanılması için çaba sarf etmek.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNİN TEMEL DEĞERLERİ

 • Toplumsal değerlere bağlılık,
 • Atatürk ilkeleri ve inkılaplarına bağlılık,
 • Fırsat eşitliği ve ifade özgürlüğü,
 • Bilimsel etik kurallara bağlılık,
 • Çevreye duyarlılık,
 • Değişime açıklık ve sürekli değişimden yana olma,
 • Görev bilinci ve sorumluluğu,
 • İnsan kaynaklarına güven,
 • Kurumu benimseme ve temsil etme sorumluluğu,
 • Öğrenci merkezli eğitim anlayışı,
 • Üretilen bilgi ve hizmette kalite,
 • Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık, 
 • Sürekli gelişme ve yaşam boyu öğrenme,
 • Her öğrenci özeldir ve öğrenebilir ilkesine bağlılık,
 • İdealizm.