Türkçe
English
Çarşamba, 23.05.2018

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİLGİ FORMU

 

Ana Bilim Dalı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR

Ana Bilim Dalının Amacı

Öğrencileri çağın gerektirdiği öğretmenlik anlayışıyla farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilen, dünyayı takip eden, meslek etiğine ve bilgisine sahip öğretmen formasyonu ile donatılmış olarak Türk Millî Eğitimi’nin hizmetine sunmaktır

Ana Bilim Dalının Hedefi

Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okuryazar; yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan akademisyen ve öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır.

Program Çıktıları

1.     Sosyal Bilgileri oluşturan disiplinler ile ilgili temel bilgi ve anlayışa sahip olur.

2.     Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilir.

3.     Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamını planlayıp düzenleyebilir.

4.     Sosyal Bilgiler öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanabilir.

5.     Sosyal-siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelere ilişkin farkındalık ve bu gelişmeleri açıklama becerisine sahip olur.

6.     Sosyal Bilgiler öğretim sürecine yönelik temel araç gereçler ile yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilir.

7.     Değişen gereksinimler doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak genel kültür düzeyine sahip olur.

8.     Türk tarihini ve kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçler ile kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi bilincini öğrencilere kazandırabilir.

9.     Dünya tarihini oluşturan temel öğe ve süreçler anlayışını öğrencilere kazandırabilir.

10. Öğrencilerin insan yer ve çevre etkileşimini algılamalarını sağlayabilir.

11. Ekonomik faaliyetler ve gelişmelerin toplumlar üzerindeki etkisini öğrencilere kavratabilir.

12. Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı temel esaslar ile Türk inkılabının tarihi anlamını, toplumun siyasal, sosyal ve kültürel alanda gelişimine etkilerini ve önemini öğrencilere kavratabilir.

13. Demokratik toplum anlayışını, insanların doğuştan ve toplum içinde kazandığı haklar ile kişilere, topluma, insanlığa karşı sorumlulukları olduğu bilincini öğrencilerine kazandırabilir.

14. Sosyal bilgiler öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini yönlendirebilir.

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Ders (Dinleme ve anlamlandırma),

Tartışmalı Ders (Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme),

Role Yapma / Drama (Önceden planlanmış özel beceriler), Problem Çözme (Önceden planlanmış özel beceriler), Vaka Çalışması (Önceden planlanmış özel beceriler), Beyin Fırtınası (Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması),

Küçük Grup Tartışması (Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme),

Gösterim (Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme),

Benzetim (Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri),

Seminer (Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler),

Grup Çalışması (Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması),

Saha / Arazi Çalışması (Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma),

Ödev (Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim),

Sözlü (Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum),

İnceleme / Anket Çalışması (Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma),

Panel (Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme),

Konuk Konuşmacı (Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme),

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri (Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler).

Verilen Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmak.

Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayan adaylar; ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan(toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Giresun Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini uygun olarak “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.