2023 Yılı Birim Kalite İzlencesi

Sıra Yıl/No Tarih Toplantı Adı Toplantı Notları
10 2023/10 10 Mart Fakültemiz ile Keşap Anadolu Lisesi Arasında Sosyal ve Bilimsel İşbirliği Protokolü imzalandı Fakültemiz ile Keşap Anadolu Lisesi arasında eğitim-öğretim gören öğrencilerin Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Keşap Anadolu Lisesi tarafından ortaklaşa karar verilen bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve projeler için Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin uygun göreceği yerlerde ve zamanlarda fakültemizi ziyaret etmelerine, mümkünse Fakülte olanaklarından yararlanmalarına ve öğretim elamanlarının sosyal ve bilimsel çalışmalara katkı vermesine olarak sağlayan protokol imzalanmıştır.  
(https://kesapal.meb.k12.tr/icerikler/sosyal-ve-bilimsel-isbirligi-protokolu_13768586.html)
 
09 2023/09 10 Mart Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN, Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında Ankara ve Trabzon illerinde düzenlenen çalışmalarda; “STEM Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” başlıklı eğitimlerini gerçekleştirdi. Fakültemiz Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi ABD öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında Ankara ve Trabzon illerinde düzenlenen çalışmalarda; “STEM Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” başlıklı eğitimlerini gerçekleştirdi.
“Tasarım Odaklı Düşünme”, “Kodlama” Sorgulamaya Dayalı STEM Eğitimi", "Sanayi 4.0", "Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Teknolojileri" olmak üzere 5 modülden oluşan STEM eğitimlerinde; katılımcılara STEM öğretimi, kanıta dayalı karar alma, bilgi okuryazarlığı, bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, problem çözme üst biliş, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflendi. BİLSEM öğretmenlerinin sahip olması gereken 21. yüzyıl yeterlilikleri ve proje tabanlı öğrenme becerileri göz önünde bulundurularak planlanan proje kapsamında; 12 pilot ilde görev yapan yaklaşık 900 BİLSEM öğretmenine STEM eğitimleri verilecek.
Dr. Öğr. Üyesi Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN tarafından 28 Kasım-2 Aralık  , 5-9 Aralık ve 26-30 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara'da, 06-10 Mart 2023 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen STEM eğitimlerine; toplamda 4 grupta farklı branşlardan 52 BİLSEM öğretmeni katılım sağladı. Söz konusu çalışmaların, hizmet içi eğitim programları kapsamında diğer pilot illerde de devam edecektir.

 
08 2023/08 10 Mart TÜBİTAK Destekli Farklı Boyutlarıyla Temel İklim Değişikliği Eğitimi Projesi Tamamlandı Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Öztürk’ün yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Farklı Boyutlarıyla İklim Değişikliği Eğitimi” başlıklı TÜBİTAK eğitim projesi 06-10 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Güre Yerleşkesinde yapılan eğitimde Türkiye’nin faklı il ve üniversitelerinden gelen öğrencilere yönelik iklim değişikliği eğitimi verildi. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi’nin (GRÜ-TTO) de desteklediği projede ülkemizin çok değerli akademisyenleri ağırlandı.
Proje yürütücüsü Öztürk “Hayata geçirdiğimiz bu proje ile TÜBİTAK  2237-A Programı kapsamında destek alınmış ve katılımcıları iklim değişikliği hakkında bilgilendirmek hedeflenmiştir. Katılımcıların iklim değişikliği konusunda üst düzey bir bilinç seviyesine ulaşmalarını sağlamak, temel iklim bilgisi, iklim değişikliği-hukuk, iklim değişikliği-tarım gibi farklı alanların birbiriyle etkileşimini kapsayan temalarla farklı disiplinlerin etkileşimini içeren bir eğitim sunmak amaçlanmıştır. Etkinlik sürecinde katılımcılara iklim değişikliğinin bilimsel tanımı, tarım, ormanların önemi, hukuk, biyoteknoloji, sosyal etki, eğitim gibi farklı boyutlarını ele alan dersler oluşturulmuş ve alan uzmanları davet edilmiştir. Eğitmen olarak projemize katılarak gençlerle bir araya gelen Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sinan Erten Hocamız toprak, atıklar ve biyoçeşitliliğin doğal denge için önemini anlatırken, Prof. Dr. Nuray Ekşi iklim değişikliğinin hukuki boyutu, milletlerarası anlaşmalar ve örnek davalar konusunda bilgiler sundu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şükran Güldalı Hocamız drama yöntemini de kullanarak iklim değişikliğinin yarattığı sosyal etkiyi işledi. Sonunda yaptırdığı mindfulness çalışması ise tüm haftanın yorgunluğunu attırır nitelikteydi. Ayrıca ülkemizin geleceği açısından iklim konusunda en çok üzerinde durulması gereken konu başlıklarından biri tarım ve sulama konusunda çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Gör. Esin Hazneci Hocamız anlattıkları ve verdiği güncel örnekler gençlere bu konuda ufuk açacak ve teşvik edecek niteliktedir. Ek olarak tüm dünyayı ilgilendiren bu hayati konunun elbette en önemli ayağı eğitimdir. Alacağımız her önlem gelecek nesillerin yetiştirilmesini elzem kılmaktadır. Bu noktada Bahçeşehir Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan oluşturdukları ve MEB’e sundukları çevre, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği odaklı eğitim programının içeriği ve hedefleri hakkında bilgiler sundu. Hocamızın verdiği eğitimi mevcut konjonktürde eğitimi yönlendirmek adına değerli buluyorum. Süreç sonunda katılımcıların iklim değişikliği konusunda bilgi, tutum ve davranış değişiklikleri sağlanarak iklim krizine karşı mücadele eden bireyler olmaları ve bu bireylerin birleşerek yaşanabilir bir Dünya için topyekûn birliktelik sağlanması istenmiştir. Geldiğimiz nihai noktada bu amaçlarımıza ulaşıldığını mutlulukla görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.
Yine fakültemiz akademisyenlerinden Prof. Dr. Güven Özdem, Dr. Öğr. Üyesi Mithat Çiçek, Doç. Dr. Funda Hasançebi projeye düzenleme kurulu üyesi olarak katıldı. Ayrıca Doç. Dr. Funda Hasançebi yenilenebilir enerji konusunda, GRÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nden Öğr. Gör. Şafak Esra Aslan ise biyoteknolojiye ülkemizden ve dünyadan bakış konusu ile eğitmen olarak katkı sundu. Projeye yerelden Orman Yük. Müh. Sema Çakmak eğitmen olarak eşlik etti.  
07 2023/07 03 Mart 3 Mart Dünya Diskalkuli Gününde Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi olarak “Matematik Seferberliği” projesi kapsamında, Diskalkuli riski olan öğrencilere ilişkin farkındalık yaratmak adına “Matematik Öğrenme Güçlüğü: Diskalkuli” semineri gerçekleştirildi. 3 Mart Dünya Diskalkuli Gününde Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi olarak “Matematik Seferberliği” projesi kapsamında, Diskalkuli riski olan öğrencilere ilişkin farkındalık yaratmak adına “Matematik Öğrenme Güçlüğü: Diskalkuli” semineri gerçekleştirildi. Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen seminerde, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi ABD öğretim elemanlarından Doç. Dr. Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ Matematik ve Sınıf öğretmenlerini bilgilendirmiştir.
 
06 2023/06 02 Mart Fakültemiz Akademik Personel ve Öğrencileri Depremden Etkilenen Çocuklarımızın Yanında 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan elim doğal afetin Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesini derinden sarstığı bu günlerde toplumumuzun etkilenen her bireyine her türlü desteğin verilmesi gerekmektedir. İlk günden itibaren İlimiz Valilik Koordinasyon Birimince öncelikle barınma ve temel hayati ihtiyaçların karşılanması sağlanırken bu süreçte üniversitemiz ve fakülte personellerimiz de maddi manevi ivedilikle destek vermiştir. Bunun yanında “deprem” olgusunu bu kadar derinden ve sarsıcı bir şeklide yaşayan çocuklar üzerinde daha hassasiyetle durulması ve temel ihtiyaçlarının hemen ardından psikolojik ve ruhsal ihtiyaçları ile ivedilikle ilgilenmek gerekmiştir. Çocukların ruhsal durumları ve “iyi olma hali dikkatlice” gözetilerek, günlük yaşama daha çabuk adapte olabilmelerine katkı sağlamaya çalışılmıştır.
Bu süreçte ilimize geldikleri ilk günden itibaren Fakültemiz Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyemiz Doç. Dr. Elif Öztürk öncülüğünde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi F. Hürrem Sünney, Matematik Eğitiminden Öğretim üyemiz Doç. Dr. Funda Güç gibi akademik personelimizden oluşan gönüllüler depremden etkilenen ve ilimize gelen çocuklara destek vermiştir.
Bunun için ivedi bir eylem planı oluşturularak, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütülmüştür. İlk olarak şehrimize gelen depremzede yurttaşlarımız farklı lokasyonlardaki otel, yurt ve evlere yerleştirilmeye başlandığı bilgisi üzerine gerekli ilk iletişim kurulmuş Valilik resmi birimleri ile görüşülmüştür. Giresun Valiliği ilgili birimle ve Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçerek, koordinasyon halinde, öncelikle ilk gelen ailelerin ve Giresun Uygulama Oteline yerleşen ihtiyaçları, 0-14 yaş arası çocuk ve daha üst yaş ergen birey sayıları gibi değişkenlere yönelik bilgi alınmış, çocukların sayıları ve yaşları belirlenmiştir.  Ardından ilimizden destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan da gelen yardımlarla çocuklara her biri ayrı yaş grubuna uygun olacak şekilde kırtasiye malzemeleri, kitap, boyama kitabı ve oyuncaklar, daha üst yaş grupları için ders kitapları ve sınava hazırlık setleri, çanta gibi malzemeler paketlenerek hediye olarak sunulmuştur.  Sonrasında okul öncesi öğretmenliği son sınıf öğretmen adayı ve mezun öğrencilerimizden gönüllü olanlar ile ekip oluşturulmuş ve bir etkinlik planı hazırlanmıştır. Bu planda çocuklarla yapılacak; günlük belirli saatlerde kitap okuma, resim yapma, oyun hamuru ile yaratıcı etkinlikler, serbest oyun gibi çalışmalar yer almıştır. Uygulama Oteli ve İl Milli Müdürlüğü ile iş birliği halinde oyun salonları hazırlanmıştır ve çocukların kullanımına açılmıştır.
05 2023/05 17 Şubat Fakültemiz 2022 yılına ait Birim Öz Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Fakültemiz 2022 yılına ait Birim Öz Değerlendirme Raporu birim kalite komisyonu marifetiyle hazırlanmış olup Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğüne iletilmiştir. Erişmek için tıklayınız.
04 2023/04 15 Şubat Birim Kalite Komisyonu 2. Toplantısı Gerçekleştirildi.
Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu saat 14.00 te Dekanlık Toplantı Salonunda toplandı. İlgili toplantıda Birim Öz Değerlendirme Raporuna son şekli verilmiş ve 2023 yılına ait eylem planları yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar için tıklayınız.
 
03 2023/03 14 Şubat Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi. Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu saat 14.00 te Dekanlık Toplantı Salonunda toplandı. 2022 yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu çalışmaları değerlendirildi. Taslak metin üzerinde çalışılarak, ilgili başlıklar incelendi ve kanıtlarla desteklendi. Komisyon üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.
02 2023/02 13 Şubat Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu tarafından 2020, 2021, 2022 tarihlerine ait  öğrenci memnuniyet anketleri karşılaştırma raporu hazırlanmış olup, ilgili rapor  iç ve dış paydaşlarımızla paylaşılmıştır. Mezkur rapor doğrultusunda fakültemizde gerekli iş ve işlemleri içeren eylem planları hazırlanmaktadır.Hazırlanan eylem planları doğrultusunda gerekli önlemler ve iyileştirmeler yapılacaktır. Ulaşmak için tıklayınız.
01 2023/01 06 Ocak Fakültemiz ve Üniversitemiz Kalite Topluluğu iş birliğiyle 6 Ocak 2023 Cuma günü 10:00-12:00 saatleri arasında “Gençliğin Kariyer Yürüyüşü” adlı konferans gerçekleştirildi. Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte; Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya konuşmacı olarak yer aldı. 
Fakültemiz program akreditasyonu hazırlık çalışmaları kapsamında tüm paydaş gruplarına yönelik eğitimler devam ediyor. Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Firdevs İclal Karataş Aydın’ın açış konuşmasını yaptığı etkinlik, Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya’nın gençlerin kariyer hedeflerini planlamalarına yönelik konferansıyla devam etti.
Etkinlik; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem’in konuşmacıya teşekkür belgesini takdim etmesi ile sona erdi.